Algemene voorwaarden Bram Sommen Letselschade & Slachtoffer Advocaat

Artikel 1

Bram Sommen Letselschade & Slachtoffer Advocaat (hierna: “BS L&S Advocaat), gevestigd te Mierlo, is een eenmanszaak met als doel het beoefenen van de advocatuur. De eenmanszaak is gevestigd te Mierlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 879 177 26.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BS L&S Advocaat, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van BS L&S Advocaat met opdrachtgever als gevolg of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden niet alleen bedongen voor BS L& S Advocaat, maar ook voor de (eventuele) werknemer(s) en hulppersonen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

BS L&S Advocaat verricht alle diensten en werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst van opdracht leidt voor het kantoor tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting.

Artikel 4

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door BS L&S Advocaat. De werking van het in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel opdrachtgever als BS L&S Advocaat de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

Artikel 5

De keuze van de door BS L&S Advocaat in te schakelen derden zal, zoveel als in relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of nodig is, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. BS L&S Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door BS L&S Advocaat ingeschakelde derden. BS L&S Advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids- beperkingen en/of voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6

De opdrachtgever vrijwaart BS L&S Advocaat tegen alle aanspraken van derden alsmede de door BS L&S Advocaat in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door BS L&S Advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 7

BS L&S Advocaat is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren. Tevens vrijwaart de opdrachtgever BS L&S Advocaat voor aanspraken van derden jegens BS L&S Advocaat dan wel haar partners welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader.

Artikel 8

BS L&S Advocaat is verwerking verantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacy-verklaring, die te vinden is op de website: www.bramsommen.nl.

Artikel 9

Iedere aansprakelijkheid van BS L&S Advocaat jegens haar opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de door BS L&S Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het eigen risico dat op grond van die verzekering voor rekening van BS L&S Advocaat komt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook de gevorderde schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van BS L&S Advocaat beperkt tot de bedragen die opdrachtgever aan BS L&S Advocaat heeft betaald voor dergelijke diensten, doch nooit meer dan het bedrag van € 5.000.

Artikel 10

De opdrachtgever is aan BS L&S Advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door BS L&S Advocaat vast te stellen uurtarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 11

BS L&S Advocaat is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie, alsmede met hetgeen BS L&S Advocaat van de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt.

Artikel 12

Declaraties van BS L&S Advocaat dienen binnen veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is BS L&S Advocaat gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 13

Bij niet betaling van de door of in opdracht van BS L&S Advocaat voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is BS L&S Advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van BS L&S Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. BS L&S Advocaat behoudt zich in geval van betalingsachterstand(en) het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht te stoppen en alle werkzaamheden te beëindigen voor deze opdrachtgever en BS L&S Advocaat heeft dan tevens een recht van retentie op al hetgeen zij onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie(s) niet (volledig) heeft voldaan.

Artikel 14

Op alle overeenkomsten van opdracht van BS L&S Advocaat is de Klachtenregeling van toepassing die te vinden is op de website: www.bramsommen.nl.

Artikel 15

Op de tussen BS L&S Advocaat en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.