Privacyverklaring Bram Sommen Letselschade & Slachtoffer Advocaat

Bram Sommen Letselschade & Slachtoffer Advocaat (hierna: ”BS L&S Advocaat”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan BS L&S Advocaat wordt verstrekt of anderszins verkrijgt vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR (EU)) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens BS L&S Advocaat verwerkt.

 1. BS L&S Advocaat verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.
 2. BS L&S Advocaat verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
  • en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • Innen van declaraties;
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • Voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter
  • voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
  • Het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand of
  • een rechtsbijstandsverzekeraar;
  • Marketing- en communicatieactiviteiten.
 3. BS L&S Advocaat verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  • Voorna(am)(en) en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Burgerservicenummer (BSN);
  • Adres en woonplaats;
  • Geboorteplaats;
  • Burgerlijke staat ((on)gehuwd / samenwonend / geregistreerd partnerschap /
  • gescheiden);
  • Emailadres;
  • Financiële gegevens, zoals aangifte – en aanslag IB;
 4. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt BS L&S Advocaat omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan BS L&S Advocaat kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 5. BS L&S Advocaat verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Gerechtvaardigd belang.
 6. BS L&S Advocaat deelt uw persoonlijke gegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van BS L&S Advocaat, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, het aanvragen van een toevoeging of vergoeding of correspondentie met de wederpartij.
 7. Daarnaast kan BS L&S Advocaat persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 8. Met de derde partij die namens en in opdracht van BS L&S Advocaat uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door BS L&S Advocaat ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 9. BS L&S Advocaat hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval BS L&S Advocaat gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal BS L&S Advocaat in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 10. BS L&S Advocaat bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 11. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van BS L&S Advocaat.
 12. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij BS L&S Advocaat aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: BS L&S Advocaat, T.a.v. de heer mr. B. Sommen Margrietstraat 74 (5731 BR) Mierlo tel. 06- 53 66 07 88, email: bram@bramsommen.nl.
 13. Teneinde zeker te weten dat BS L&S Advocaat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt BS L&S Advocaat u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. BS L&S Advocaat neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 14. Op de website van BS L&S Advocaat (www.bramsommen.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. BS L&S Advocaat houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 15. BS L&S Advocaat heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van BS L&S Advocaat (www.bramsommen.nl).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer B. Sommen via bram@bramsommen.nl.

Dit privacy statement is op 16 november 2022 te Mierlo vastgelegd.